Vilkår og betingelser

§ 1. Viktige utgangspunkt / Spesielle forhold

SeilNorge arrangerer spesialturer og tilrettelegger for individuelle reiser. SeilNorge forholder seg til lov om Pakkereiser nr. 57. 1995 med forskrifter og de alminnelige vilkår for Pakkereiser som er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

Vår turproduksjon er basert på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som stiller spesielle krav både til oss som arrangør og våre deltagere. Vi legger opp reiseruter hvor vi benytter lokale underleverandører samt bruker transportmidler hvis drift og regularitet til tider blir berørt av plutselige og uforutsigbare endringer. På havet er sikkerheten alltid i fokus, og vi vil uten forvarsel kunne måtte endre planlagt seilas og finne alternativer for å holde gjester og mannskap trygge.

Våre destinasjoner også være mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn vanlige feriemål. Alt dette krever fleksibilitet i vårt produksjonsapparat. Disse forholdene fører imidlertid til at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tidsangivelser slik de framgår av vårt materiell, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt før avtaleinngåelse. Men der behovet for endringer inntrer etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i så stor grad som mulig sørge for at innhold/aktiviteter/reisemål/transport ligger så tett opp til det opprinnelige som mulig, og innenfor den samme prisrammen.

Denne usikkerheten er altså en del av den “pakken” vi tilbyr. Vi vil selvsagt, med dette forbeholdet om visse endringer som utgangspunkt og del av avtalen, respektere de rettigheter kundene har etter pakkereiseloven dersom endringene er av slik art at reisen likevel anses mangelfull.

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, se nedenstående. Punktene nedenfor sammen med informasjonen i detaljprogrammet utgjør våre avtalevilkår.
Om SeilNorge gir opplysninger om endringer i ruter, betingelser etc. før kjøp av reisen, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i detaljprogrammet. Avtalen mellom arrangøren og kunden utgjøres således av disse reisebetingelsene, eventuelt korrigert informasjon og ordrebekreftelse.
Reiseruter, reisetider, tidtabeller, dag-til-dag program og annen informasjon på vår nettside og/eller prisliste er fastlagt lang tid i forveien, gjerne et år eller mer. Disse opplysningene kan derfor være ukorrekte før reisen begynner, eller endringer kan inntre etter at reisen er påbegynt. Våre reiseruter er derfor å anse som foreløpige. I slike tilfeller har vi som arrangør, i samarbeid med lokale arrangører, som mål å erstatte det kansellerte eller endrede programmet med tilsvarende innhold av samme kvalitet. Normalt vil slike endringer bli opplyst allerede ved bestilling av reisen, eventuelt straks vi er kjent med saken.

Som turoperatør gjør vi alt som står i vår makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå. I ekstreme tilfeller kan i siste omgang et reisemål bli byttet ut med et annet. Hvor ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen reduksjon i reisens pris.

Vær oppmerksom på at våre reiser innebærer at det kan oppstå farer og ulykker. Du som kunde må være inneforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. Dette elementet er langt mer fremtredende på våre reiser enn på de fleste andre pakkereiser. Våre turledere er erfarne for våre reisemål og deres anvisninger må følges. Dersom det likevel oppstår ulykker eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder eller overfor oss.

Våre reiser foregår ofte i et værutsatt område, og reisene kan være basert på en logistikk som er sårbar for dårlig vær, tekniske problemer eller rett og slett uhell. Det kan eksempelvis innebære at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så tilfelle hjelpe deg med å endre hjemreisetidspunktet på flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil bli utstedt uten kostnader for deg som deltager. Sikkerheten for deltakerne på turene vil alltid være i fokus for våre turledere og for oss. Dersom det oppstår uventede situasjoner grunnet værforhold, temperaturer, sykdom mm. og dette etter turlederens vurdering av sikkerhet for alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i reisen etter at den er startet, plikter du å følge det endrede opplegg.

Merkostnader som følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji mm må du i så tilfelle dekke selv. SeilNorge opptrer noen ganger som agent/formidler for ulike leverandører og samarbeidspartnere, og det er i de tilfellene disse som er kontraktspartner. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.

§ 2. Ditt ansvar

§ 2.1
Avbestillingsbeskyttelse må/bør tegnes samtidig med at reisen bestilles. Hvis slik beskyttelse ikke er tegnet, gjelder våre vanlige avbestillingsregler i §5. Eventuell avbestilling må skje skriftlig umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap.

§ 2.2
Du er pliktig å ha tegnet en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport.

§ 2.3
Du har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med din bestilling.

§ 2.4
Noen av våre turer kan være fysisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god nok fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise i forhold til din tur. Kontakt SeilNorge for krav til fysisk form og teknisk kompetanse for din tur.

§ 2.5
Du står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell adresseendring slik at informasjon og reisedokument kommer frem i tide.

§ 2.6
Du plikter å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.

§ 2.7
Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen.

§ 2.8
Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l.

§ 2.9
Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv.

Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

§ 2.10
SeilNorge påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

§ 3. Bestilling/Depositum/Betaling/Endring

§ 3.1
Påmelding/bestilling av reiser med SeilNorge skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Angrefristlovens hevingsrett gjelder ikke for reservasjonstjenester. Forsinket betaling av depositum og totalsum anses som et vesentlig mislighold, og gir SeilNorge rett til å heve bestillingen, men vårt krav på depositum faller ikke bort ved slik heving og vil om nødvendig bli inndrevet.

§ 3.2
Faktura for depositum, (normalt NOK 6000,-), utsendes av SeilNorge etter mottatt påmelding og forfaller innen 10 dager. For kurs/reiser med totalbeløp under kr 10 000 faktureres ofte hele beløpet ved påmelding og forfaller innen 10 dager. Halvparten av dette beløpet anses da som depositum.

§ 3.3
Betaling. Reisens restbeløp (minus depositum) må være SeilNorge i hende senest 60 dager før avreise. Ved eventuell bestilling etter dette, forfaller hele reisens beløp til betaling innen 10 dager.

§ 3.4
Endringer i bestillingen er mulig for turen innenfor samme sesong, forutsatt at endringen lar seg gjennomføre.

§ 4. Seil Norge sitt ansvar

§ 4.1
Ved kjøp av en pakkereise gjelder pakkereiseloven.

§ 4.2
SeilNorge forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold i følge utsendt reisebeskrivelse. Det tas imidlertid forbehold om forhold som ligger utenfor vår kontroll.

§ 4.3
Ved våre seilturer kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Minimum deltagerantall framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår. Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et pristillegg. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette senest 30 dager før avreise. Hele det innbetalte beløpet vil bli refundert.

§ 5. Avbestillinger og refusjon

§ 5.1
Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk.

Det gjelder ikke som avmelding å bare la være å betale fakturaen(e), du må sende skriftlig beskjed (e-post) og motta skriftlig bekreftelse fra SeilNorge om at avmeldingen er mottatt.

Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer SeilNorge i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.

§ 5.2
Refusjon ved avbestilling av en reise skjer etter følgende regler: Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum. Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes 50 prosent av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes 100 prosent av reisens totalsum.

§ 5.3
Ved uteblivelse på avreisedagen gis ingen refusjon, uansett årsak, og eventuelle krav må rettes til vedkommendes forsikringsselskap.

§ 6. Reklamasjon/Tvistespørsmål

§ 6.1
Om du mener at det foreligger en feil/ mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder umiddelbart. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til SeilNorge.

§ 6.2
Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.

§ 6.3
Det tas forbehold om trykkfeil i detaljprogrammet og prisliste, samt på våre nettsider.

§ 7. Rettigheter og tillatelser i forbindelse med markedsføring og billedbruk

§ 7.1
På eller etter av noen av våre turer kan det publiserer bilder på sosiale medier, og her kan deltakere nevnes med fornavn. SeilNorge benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, må dette underrettes senest før avreise.

Vi er her for å svare på spørsmål!

Ta gjerne kontakt på +47 412 97 900 hvis du har spørsmål eller ønsker å booke tur.